FAQ’s APASOR

Contents

FAQ APASORQuè és l’AMPA-APASOR?

L’AMPA (Associació de mares i pares d’alumnes), és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares, mares o tutors legals dels alumnes de tots els cicles: Infantil, Primària, ESO i Batxillerat de l’Escola.

L’APASOR és l’AMPA de la Salle Horta tal i com es reflexa en els seus estatuts.

Està reconeguda legalment en el Registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu fonamental de l’AMPA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles, donant prioritat a l’educació, valors i integració. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració entre pares i mares, direcció de l’escola, mestres i professors/es.

Què fa l’AMPA?

 • Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic, i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa.
 • Afavorir la relació família-escola des de criteris de corresponsabilitat educativa.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en el Consell Escolar, col·laborar amb aquest Consell mitjançant la participació i assistir als pares i mares dels alumnes en l’exercici dels seus drets.
 • És el principal interlocutor amb l’equip directiu per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies i el projecte d’escola.
 • Permet als pares i  mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’Escola i sobre temes educatius d’abast més general.
 • Administra i gestiona els recursos econòmics de l’Associació.

Quins són els objectius de  l’AMPA?

 • Promoure la participació de les famílies per integrar-los en la comunitat educativa del Centre.
 • Col·laborar, organitzar i promoure activitats educatives i lúdiques de l’Escola.
 • Aconseguir recursos econòmics i materials per la millora del Centre.
 • Oferir serveis que facilitin la conciliació familiar i laboral.
 • Representar a les famílies en el Consell Escolar de l’Escola.
 • Comunicar i intercanviar opinions amb la resta d’entitats.

Què és la Junta Directiva?

La Junta Directiva de l’AMPA és l’òrgan de representació, de gestió, d’administració i de govern de l’associació. És escollida per l’Assemblea General i està formada per: un president/a, un vicepresident/a, un tresorer/a, un secretari/a i un nombre indeterminat de vocals en representació de  les diferents comissions i grups de treball.

Què és l’Assemblea General?

L’Assemblea General de l’AMPA és l’òrgan sobirà de l’associació i està format per tots els pares i mares de l’escola associats a l’AMPA. Es convoca per aprovar els pressupostos, rebre informació de les Vocalies i debatre tots els temes que plantegi la Junta Directiva.

Què són els Delegats de classe?

Els pares i mares delegats són escollits per la resta de pares i mares de la classe. La seva funció és motivar i dinamitzar el grup i facilitar la comunicació entre les famílies, amb la direcció de l’escola i amb la Junta Directiva de l’AMPA.

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. Hi ha representats tots els col·lectius: direcció, professorat, alumnat, pares i mares i personal d’administració i serveis. La funció principal és vetllar pel bon funcionament i l’organització del centre.

Quins avantatges directes tenim per ser socis de l’AMPA?

Sent socis obtenim millors preus en aquelles activitats, serveis i esdeveniments que organitzi, gestioni i coordini l’AMPA.

Podreu participar directament en totes les activitats promogudes per l’AMPA.

Tindreu veu a totes les reunions i assemblees de socis per a donar el vostre parer i fer les aportacions que considereu oportunes.

Donareu suport a activitats i programes organitzats per l’AMPA en benefici dels nens com pot ser l’auxiliar de conversa anglesa i el projecte Snappet.

Com podem ser socis de l’AMPA?

Per passar a ser soci de l’AMPA només cal que ompliu el següent formulari.

A més, us indicarem com podeu abonar la quota anual de soci que el curs 2017-2018 serà de 40€. Els mitjans de pagament disponibles serien via transferència o en efectiu a la secretaria de l’escola.

A què es destinen les quotes de soci?

Amb les quotes de tots els socis gestionem les activitats que oferim i fem la previsió per a futures despeses.

Col·laborem amb el centre, fent aportacions econòmiques que es destinen a projectes i a la millora dels equipaments, materials, recursos… per ajudar a cobrir les necessitats que es van generant durant el curs.

Organitzem i/o col·laborem en activitats per a potenciar la relació família-escola i cohesionar la comunitat educativa (Castanyada, Sant Jordi, festes de La Salle Horta, Festa del finalista de BAT, xerrades…).

A més de les quotes, l’AMPA treballa per aconseguir altres fonts de finançament com són les subvencions que puguin atorgar les institucions públiques i les administracions.

Com podem comunicar una modificació de dades?

Hem de fer arribar un correu a l’adreça de l’AMPA (apasor@gmail.com) sol·licitant la modificació de les dades.

Com podem donar-nos de baixa de l’AMPA?

Enviant un correu a l’adreça de l’AMPA (apasor@gmail.com) sol·licitant la baixa.

Què he de fer quan vull exposar una queixa i/o suggeriment?

Us podeu posar en contacte amb el vostre delegat de curs o enviant un correu electrònic a apasor@gmail.com.

Si es tracta de res relacionat amb les extraescolars (a excepció de judo, bàsquet o anglès) enviem un mail a l’adreça de l’Apasor (extraescolars@apasor.cat).

Si es tracta d’alguna de les extraescolars que no gestiona l’Apasor, cal dirigir-se al fomulari de la web del col·legi (Formulari d’agraïments, suggeriments i queixes de l’escola La Salle Horta) a la Direcció de l’escola (mmartinezc@lasalle.cat)

Vull participar a alguna de les activitats que porta a terme l’AMPA, què he de fer?

Us podeu posar en contacte amb el vostre delegat de curs o enviant un correu electrònic a apasor@gmail.com.

Quan es paga la quota de l’APASOR?

Pels socis que estan ja donats d’alta a l’APASOR, el pagament es realitza durant el primer trimestre del curs (habitualment Octubre-Novembre).

Les famílies que són sòcies rebran un rebut el import del qual variarà en funció de si tenen també contractat l’assegurança d’orfenesa. Així, s’emet un rebut per família corresponent a la quota Apasor, que el curs 2017-2018 és de 40€. Si a més tenen l’assegurança el import del rebut es veurà incrementat en 18€ (curs 2016-2017) per alumne i pare assegurat.

Què és l’assegurança d’orfenesa?

És una “Assegurança Col·lectiva de Vida”, dirigida als pares, mares i/o tutors dels alumnes de l’escola La Salle Horta, sempre i quan siguin socis de l’APASOR.

Aquesta assegurança dona dret a una indemnització per un import que cobreixi el cost de la escolarització de l’alumne (segons tarifes actuals de l’escola) fins al final dels estudis de batxillerat. La indemnització té lloc en cas de MORT o INVALIDESA PERMANENT ABSOLUTA de l’assegurat.

En cas de que es produeixi algun decés o invalidesa, l’alumne rebrà el import corresponent a la indemnització per fer front als estudis, ja sigui a l’escola La Salle Horta o algun altre centre escolar de la seva elecció. Des de l’APASOR no es gestionarà en cap cas el pagament dels estudis.

Es pot assegurar el pare, la mare o ambdós progenitors, i també el tutor legal del nen. Únicament estarien excloses les persones de més de 65 anys.

A títol orientatiu, el preu de l’assegurança serà el curs 2016-2017 serà de 18,00€ aproximadament, per alumne i persona assegurada a l’any. El pagament d’aquesta quota es farà juntament amb la quota de l’associació, doncs ens facilita la facturació. S’emet un rebut per alumne.

No són assegurables les persones que en donar-se d’alta no presentin un estat de salut satisfactori. En el cas que hi hagués un decés o una invalidesa (per una malaltia diagnosticada amb anterioritat a l’alta de la persona dins l’assegurança) l’asseguradora no pagarà la indemnització.

També us recordem que heu d’estar al corrent de pagament de la quota de l’Apasor.

Si voleu assegurar-vos heu d’omplir el següent formulari