Reglament dels Delegats

Contents

REGLAMENT INTERN DELEGATS DE PARES I MARES

Aquest Reglament va ser aprovat per la Junta Directiva de l’Apasor en data 5 de març de 2007

1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ

Des d’un temps ençà, moltes Associacions de Pares estan treballant per tenir un camp propi dins del procés educatiu dels seus fills. Aquest camp passa pel recolzament a l’escola i la complementarietat i l’impuls de la vida associativa dels alumnes i famílies.
L’Apasor de la Salle Horta desitja treballar en aquesta línia i intenta adequar la seva actuació a les noves necessitats i realitats.
En aquest sentit hem considerat necessària la implantació de la figura del Delegat de Pares dins de l’estructura de l’Apasor.
Bàsicament volem augmentar el grau de comunicació entre els pares i l’Escola, amb la complicitat i suport del professorat i direcció.

2. DELEGAT I SOTSDELEGAT

2.1 Pròpia definició

El delegat/da de curs és el portaveu del col·lectiu de pares i mares d’un grup/classe i escollit pels mateixos.
El sotsdelegat participarà de les funcions del delegat i el substituirà en cas d’absència, malaltia o motiu justificat.

2.2 Elecció

2.2.1 Requisits

Els requisits per a ésser delegat són:

– Haver manifestat la intenció de ser-ho
– Pertànyer com associat a l’Apasor
– Estar al corrent de pagament de les quotes de l’Apasor

El delegat/da és coneixedor que totes les qüestions que recolza i gestiona, han d’estar d’acord amb el sentiment col·lectiu dels pares  de la classe que representa, amb la Junta de l’APASOR, amb els seus estatuts, amb el caràcter propi i el projecte educatiu de l’escola.

Els candidats que optin a ser delegats hauran de presentar la seva candidatura a l’Apasor.

Seran candidats vàlids tots aquells pares que no pertanyin al personal docent  i no docent de l’escola, a la Junta Directiva de l’Apasor i que no siguin delegats d’un altre curs. També hauran de ser fàcilment accessibles a tots els pares i als tutors del curs corresponent, permetent fer públiques les seves dades de contacte (nom, telèfons, email…) i atendre les trucades i/o comunicacions dels pares del seu curs.

2.2.2 Mecanisme d’elecció

– Cada curs té dos delegats de pares (delegat i sotsdelegat).
– L’elecció dels dos representants de curs s’efectuarà, en la reunió de pares que acostuma a convocar-se al inici de cada any escolar.
– L’elecció dels delegats es pot realitzar sempre i quan estiguin representats, com a mínim, la meitat dels pares dels nens del curs.
– Tenen dret a 1 vot per a  l’elecció dels delegats de curs, els pares  o tutor de cada nen que pertanyen al curs corresponent.
– Seran delegats de curs aquells candidats que reuneixin la majoria de vots.
– Els delegats són escollits per un termini de 1 any escolar amb renovació automàtica en cas de que no hi hagi cap altre candidat.
– En cas de baixa d’un delegat abans d’acabar el curs, el sotsdelegat assumirà les seves funcions, pel temps restant.
– L’elecció es farà de forma secreta.
– La Junta de l’Apasor en ratificarà i nomenarà als Delegats i Sots-delegats d’acord amb l’elecció efectuada. La Junta de l’Apasor tindrà la potestat de revocar al delegat en cas d’acompliment de les seves obligacions.

2.3 Funcions

Ser interlocutor entre els pares dels alumnes del curs que representi i l’Apasor i l’escola (direcció i professorat). Quedaran exclosos de:

Intervenir en temes personals d’un alumne i/o els seus pares amb el tutor.
Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals de l’educació, que són els mestres.

Mantenir contactes amb el tutors del curs per intercanviar informació, sempre que sigui per temes que afectin al col·lectiu de la classe prèvia informació al Coordinador (si es tracta de casos particulars, el delegat no intervindrà).

Canalitzar els suggeriments i opinions dels pares i mares de la classe.

Difondre i potenciar les activitats de l’Apasor i de l’Escola entre els pares dels curs que representa.

Fomentar la cooperació i col·laboració de tothom dins de l’àmbit escolar, potenciant la participació dels pares en activitats com xerrades, sortides de l’escola, festes.

Assistir a les reunions periòdiques de Junta de Delegats.

3. COORDINADOR

3.1 Definició

És el representant dels delegats davant la Junta de l’Apasor .

Serà elegit entre els delegats  per majoria simple, a començament de curs.

3.2 Funcions

Representar el conjunt de delegats de curs davant la Junta de l’Apasor.

Transmetre a les famílies, a través de la junta de delegats, la informació rebuda per part de la Junta de l’Apasor.

Convocar les reunions de la junta de delegats.

Assistir a les reunions de la junta directiva de l’Apasor

4.   JUNTA DE DELEGATS

4.1 Definició

És el conjunt de delegats de curs.

4.2 Funcions

Analitzar i gestionar les propostes de cada delegat de curs.

Planificar el treball i actuacions dels delegats de curs.

Coordinar-se amb la junta directiva de l’Apasor

4.3 Reunions i actes

La Junta de Delegats es reunirà periòdicament i de les seves reunions s’aixecaran resums informatius de les reunions per un dels seus membres. Els resums informatius seran tramesos a la Junta de l’Apasor pel seu coneixement, arxiu  i custòdia

5. CANALS DE COMUNICACIÓ

5.1 Amb les famílies

Les famílies podran comunicar-se amb els delegats a través de:

-Telèfon (horaris convinguts) i adreça de correu electrònic dels delegats.
-Bústies: Els delegats compartiran les bústies amb l’Apasor. Les bústies es troben a la recepció del parvulari i a la secretaria de l’escola gran.

5.2 Amb l’Escola

S’establiran trobades periòdiques, prèviament pactades amb l’equip directiu, amb els tutors dels cursos.

5.3 Amb l’Apasor

Els delegats es coordinaran amb la junta directiva de l’Apasor a través del coordinador de delegats, podent-ne establir trobades conjuntes.

6. APROVACIÓ I ESMENES AL REGLAMENT.

Aquest reglament serà aprovat per la Junta Directiva de l’Apasor i informada l’ Assemblea General en la següent reunió.

La Junta Directiva podrà introduir en qualsevol moment canvis en el seu redactat. De les modificacions també s’informarà a l’assemblea General en la següent reunió.

El Reglament restarà a disposició de tots els Associats.

 

Barcelona, 5 de març de 2007

Download: REGLAMENT DELS DELEGATS