Què és el Consell Escolar del Centre?

És l’òrgan de govern del centre educatiu, sigui de primària o secundària. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, dels alumnes i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.

Les seves funcions són entre altres:

 • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.

 • Aprovar el reglament de règim intern del centre.

 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.

 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar.

 • Elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual.

Contents

Quines són les seves funcions?

 • Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la selecció i l’acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació orgànica en aquesta matèria. 
 • Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen. 
 • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d’autorització de percepcions, o la comunicació de l’establiment de percepcions, segons que escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n’han subscrit. 
 • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el retiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a què fa referència l’apartat anterior. 
 • Conèixer les conductes contràries a la convivència al centre i l’aplicació de les mesures correctores i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director o directora corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de mares, pares o tutors, pot valorar la situació i proposar, si s’escau, les mesures oportunes. 
 • Aprovar i avaluar la programació general del centre que amb caràcter anual elabori l’equip directiu, el seu desenvolupament en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu i els resultats que se n’obtinguin. 
 • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, les decisions pertinents sobre l’estructura organitzativa i les normes d’organització i funcionament del centre.
 • Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars. 
 • Afavorir relacions de col·laboració amb altres centres, amb fins culturals i educatius. 
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn del centre, i, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de corresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l’aplicació. 
 • Assessorar el titular del centre en l’elaboració del projecte educatiu. 
 • Impulsar l’adopció i el seguiment de mesures educatives que fomentin el reconeixement i la protecció dels drets de les persones menors d’edat. 
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat de tracte i la no-discriminació, la igualtat de dones i homes, la prevenció de la violència de gènere i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

Qui componen el consell escolar?

El consell escolar dels centres privats concertats està constituït per:

 • El director o la directora.
 • Tres representants del o la titular del centre.
 • Un regidor o representant de l’ajuntament en el terme municipal on estigui ubicat el centre.
 • Quatre representants del professorat.
 • Quatre representants dels pares i les mares o els tutors i les tutores de l’alumnat, elegits per ells i entre ells.
 • Dos representants de l’alumnat elegit per ells i entre ells, a partir del primer curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Un o una representant del personal d’administració i serveis.
En la composició del consell escolar s’ha de promoure la presència equilibrada de dones i homes. 
Una vegada constituït el consell escolar del centre, aquest ha de designar una persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva de dones i homes i la prevenció de la violència de gènere, i promoure els instruments necessaris per fer un seguiment de les possibles situacions de violència de gènere que es puguin donar al centre. A més, en els centres específics d’educació especial i en els que tinguin aules especialitzades, també ha de formar part del consell escolar un o una representant del personal d’atenció educativa complementària.  Un o una dels representants de les famílies en el consell escolar ha de ser designada per l’associació de pares i mares més representativa al centre.  Així mateix, els centres concertats que imparteixen formació professional poden incorporar al consell escolar una persona representant del món de l’empresa, designada per les organitzacions empresarials, d’acord amb el procediment que les administracions educatives estableixin. 
A les deliberacions del Consell Escolar del centre poden assistir, amb veu, però sense vot, sempre que siguin convocats per informar sobre qüestions de la seva competència, els altres òrgans unipersonals d’acord amb el que estableixin les Normes d’Organització i Funcionament del Centre. 

Com es renova els membres?

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca la persona titular del centre privat concertat, amb quinze dies d’antelació, dintre del període que fixa el Departament d’Educació.
Les vacants del consell escolar s’han d’ocupar pel procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d’ocupar la següent candidatura més votada en les darreres eleccions.
Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar.
La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.
 

Com podem participar les famílies en les eleccions del consell escolar?

En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents:

 • Presentant-vos com a candidats o candidates per representar les famílies al consell escolar.
 • Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant les candidatures que considereu més representatives.

Per què és important que les famílies participem en les eleccions al consell escolar?

L’equip de professoinals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills i de les filles. Les decisions que es prenen al consell escolar són clau per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tot l’alumnat. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares i mares en les eleccions al consell escolar és tan important.

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat o candidata i hi delegueu la vostra veu i vot. Així feu arribar les vostres opinions i aportacions. Per tant, és important que participeu en les eleccions al consell escolar pels motius següents:

 • Sou els responsables de la formació dels vostres fills i filles i és important tenir una bona representació al consell escolar que us informi i faci arribar la vostra veu.
 • Les famílies i els equips de docents compartim un mateix objectiu: l’èxit acadèmic, social i personal dels fills i filles. Per això hem de ser capaços de treballar de manera conjunta i decidir a què ens comprometem per aconseguir-ho.
 • Les famílies teniu el dret de participar de manera democràtica en l’organització del centre. Aquesta és una manera de valorar l’escola i també contribuïu que el vostre fill o filla la valori.
 • L’èxit educatiu del vostre fill o filla també depèn del funcionament i el clima de centre. Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament és implicar-vos en el seu desenvolupament i creixement personal.
 • És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o  l’alimentació en el menjador escolar.
 • És important tenir una escola oberta a l’entorn, que col·labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre municipi, barri o poble un entorn més educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions.

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/centres-privats-concertats/

http://dps.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/ca/Menu_Principal/Educacio/MenuComun/PreguntesRespostes/Participacio_families/Participacio_families1.jsp@pag=tcm_393-87538-64&pagindex=tcm_393-87560-64.html

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/recursos/recomanacions/eleccions-consells-escolars/